مکانیسم کود اسید آمینه کلسیم ؟

مکانیسم اثر کود اسید آمینه کلسیم در گیاه:

در ترکیب آمینوکمپلکس از یک اسید آمینه اصلی به عنوان لیگاند کمپلکس (کلات)کننده کلسیم که دارای بیشترین ثابت پایداری تشکیل کمپلکس با این فلز می باشد بعلاوه چندین اسید آمینه و اسید آلی استفاده شده است. در مقایسه با سایر عناصر، کلسیم در آوندهاى آبکشى کم تحرک یا بدون تحرک است. کلسیم به مقدار زیادى در محل هاى تبادلى فضاى آزاد آپوپلاسمی جذب شده و غیر متحرک می شوند. این امر شاید یک عامل غلظت اسید آمینه اصلی و محدود کننده براى رسیدن کلسیم به سایر اندام هاى گیاه باشد. در این محصول اسید آمینه های مکمل با استفاده از ثابت های تعادل و پایداری فلز اسید آمینه به گونه ای انتخاب شده است که رقابت ایجاد شده توسط سایر کاتیون ها برای تشکیل کمپلکس با کلسیم به حداقل مقدار ممکن برسد.

کمپلکس ایجاد شده با تغییر سهم نسبی جذب سیمپلاستی و آپوپلاستی و همچنین تغییر توزیع سلولی کلسیم، نگهداشت کلسیم در واکوئل های موجود در ریشه و همچنین فضاهای مرده در مقایسه با یون های آزاد کلسیم آپوپلاستی را کاهش و جذب و انتقال کلسیم را در گیاه افزایش می دهد. در کمپلکس کلسیم، اسید آمینه انتقال کلسیم در آوند آبکش را نیز به طور معنی داری افزایش می دهد.

تفاوت کمپلکس کلسیم توسط اسید آمینه طبیعی با کلات های مصنوعی:

تفاوت شایان و قابل توجه آمینوکمپلکس کلسیم با کلات های مصنوعی موجود در بازار اندازه کوچکتر آن بوده که به راحتی و با کم ترین مقاومت و بدون آسیب رساندن به غشا سلولی وارد فضای داخل سلول شده و کارایی جذب کلسیم را در مقایسه با کلات های مصنوعی به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. علاوه بر این استفاده از انواع مختلف اسید آمینه ها در ترکیب این آمینوکمپلکس کلسیم، علاوه بر این که خود منبع تغذیه نیتروژن برای گیاه نیز محسوب می شوند، به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد و مهمی در فعالیت های حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته و مقاومت گیاه را در برابر تنش های محیطی و زیستی افزایش می دهند و این در حالی است که مطالعات متعددی نشان داده اند که فعالیت میکروبی نقش چندانی در تجزیه اسید آمینه های موجود در محیط ندارند. اسید آمینه مازاد استفاده شده در آمینوکمپلکس کلسیم در بافر کردن سیستم در برابر سایر کاتیون های رقیب نیز نقش دارد.
مطالعات پیشین ما نقش اسید آمینه ها در کمپلکس کردن یونهای فلزی و افزایش سرعت انتقال طولانی مسیر از ریشه به ساقه را در گیاهان مختلف زراعی به خوبی نشان داده اند. حدود 95 درصد از کلسیم موجود در آمینوکمپلکس کلسیم تهیه شده در شرکت رادمهر به شکل کمپلکس شده با اسید آمینه وجود دارد که با توجه به مطالب ذکر شده در افزایش کارایی جذب و انتقال کلسیم در گیاه موثر است.

فهرست