مکانیسم کود اسید آمینه آهن

مکانیسم اثر کود اسید آمینه آهن در گیاه:

در ترکیب این کود اسید آمینه، از یک آمینو اسید ویژه به عنوان لیگاند اصلی کلات کننده آهن استفاده شده است که بیشترین ثابت پایداری تشکیل کمپلکس با فلز آهن را دارا است.

علاوه بر اسید آمینه ویژه کلات کننده آهن، ترکیبی از اسید آمینه های موثر در جذب و به ویژه انتقال آهن در گیاه که خود دارای تاثیر مثبت بر رشد و عملکرد گیاه دارند استفاده شده است. غلظت اسید آمینه اصلی و اسید آمینه های مکمل با استفاده از ثابت های تعادل و پایداری فلز- اسید آمینه به گونه ای انتخاب شده است که رقابت حداقل برای تشکیل کمپلکس با آهن وجود داشته باشد.

وجود اسید آمینه های مکمل و همچنین غلظت مازاد بر فلز اسید آمینه اصلی به گونه ای محاسبه شده که تاثیر رقابتی سایر کاتیونها در تشکیل کمپلکس با آهن به حداقل برسد. کمپلکس ایجاد شده با تغییر سهم نسبی جذب سیمپلاستی و آپوپلاستی و همچنین تغییر توزیع سلولی آهن در مقایسه با یون های آزاد آهن نگهداشت فلز آهن در فضاهای مرده آپوپلاستی را کاهش و جذب و انتقال آهن را در گیاه افزایش می دهد.

تفاوت شایان و قابل توجه آمینوکمپلکس آهن با کلات های مصنوعی موجود در بازار اندازه کوچکتر آن بوده که به راحتی از منافذ سلول های گیاهی عبور کرده و کارایی جذب آهن را در مقایسه با کلات های مصنوعی افزایش می دهد.

یکی از نکات مهم در ساخت آمینوکمپلکس آهن، پایداری کلات در برابر واکنش هیدرولیز آهن و رسوب احتمالی این عنصر است. هرگونه ناپایداری شیمیایی و یا جایگزینی آهن از کلات توسط سایر یون ها به ویژه کلسیم که در محلول خاک و آبهای آبیاری کشور غالب است، سبب کاهش قابل ملاحظه کارایی کود در تامین آهن مورد نیاز گیاه می شود. علاوه بر این استفاده از انواع مختلف اسید آمینه در ترکیب این آمینوکمپلکس موثر آهن¸ علاوه بر این که خود منبع تغذیه نیتروژن برای گیاه نیز محسوب می­شوند مقاومت گیاه را در برابر تنش­های محیطی و زیستی افزایش می دهند و این در حالی است که مطالعات متعددی نشان داده اند که فعالیت میکروبی نقش چندانی در تجزیه اسید آمینه های موجود در محیط ندارند.

مطالعات پیشین ما  نقش اسید آمینه ها در کلات کردن یون­های فلزی و افزایش سرعت انتقال طولانی­مسیر از ریشه به ساقه را در گیاهان مختلف زراعی به خوبی نشان داده اند.

حدود 95 درصد از آهن موجود در آمینوکمپلکس تهیه شده در شرکت زیست فناوران نوین رادمهر به شکل کمپلکس شده با آهن (گونه های مختلف هیدرولیز) وجود دارد که با توجه به مطالب ذکر شده در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه موثر است. اسید آمینه مازاد در بافر کردن سیستم در برابر سایر کاتیون های رقیب نقش دارد.

فهرست