تاثیر آمینو اسیدهای مختلف بر روی گیاهان

از آنجا که تولید اسید آمینه توسط گیاه مستلزم صرف انرژی زیادی می باشد، گیاهان وقتی دچار تنش های محیطی از جمله گرما، سرما، خشکی و .. می شوند با شکستن پروتئین ها، اسید آمینه مورد نیاز خود را به دست می آورند و انرژی خود را صرف تولید آن نمی کنند. لذا استفاده از کودهای حاوی اسید آمینه سبب می شود تا انرژی گیاه برای ادامه حیات ذخیره شود. اغلب گیاهان قادر به جذب آمینو اسیدها به عنوان منبع تغذیه نیتروژن می باشند. علاوه بر این اسید آمینه ها در بسیاری از فرایندهای متابولیکی گیاه شرکت می کنند. آمینو اسیدهای ضروری نظیر متیونین، ترئونین و سیستئین نقش بسیار مهمی در ارتباط با کیفیت تغذیه ای محصولات کشاورزی دارند. برخی آمینو اسیدها بر طعم میوه تاثیرگذار می باشند. به عنوان مثال اسید آمینه متیونین بر شیرینی میوه تاثیر می گذارد.

آمینو اسیدهای متیونین و تریونین موجب القاء فرایند گرده افشانی و بهبود کیفیت رشد رویشی و زایشی گیاه شده و در تولید و تشکیل اتیلن به عنوان عامل رسیدگی محصول دخیل می باشد. سیستئین در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می رود. آمینو اسید گلیسین، نیز القا کننده تشکیل بافت گیاهی و بیوسنتز کلروفیل بوده و به عنوان کود حاوی نیتروژن به کار می رود. این اسید آمینه به سرعت به ترکیبات آمونیومی، آمیدی و آلیفاتیک آمین تبدیل می شود و از قدرت بالای کمپلکس کنندگی عناصر غذایی برخوردار است. هیستیدین در تنظیم باز شدن روزنه های برگ موثر است . گلدهی برخی از گیاهان نیز تحت تاثیر حضور آمینو اسیدها در محیط رشد است. به عنوان مثال افزودن آمینو اسید گلیسین به محیط کشت باعث تحریک گلدهی می گردد. علاوه بر این آمینو اسیدها نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از شرایط نامساعد محیطی دارند. اسید آمینه ها باعث افزایش جذب عناصر غذایی از جمله پتاسیم و کلسیم می شوند. بنابراین آمینو اسیدها به طور غیر مستقیم نیز از طریق تنظیم مقدار نمک های معدنی، در تحمل گیاه به تنش اسمزی موثر می باشند.

فهرست